Komunikat o. Damiana Kopytto

P OLSKA W SPÓLNOTA K ATOLICKA W B ELGII
K OORDYNATOR D USZPASTERSTWA P OLSKIEGO W B ELGII
P OOLSE K ATHOLIEKE G EMEENSCHAP IN B ELGIË
C O Ö RDINATOR VAN P OOLSE P ASTORAAL IN B ELGIË
C OMMUNAUTE C ATHOLIQUE P OLONAISE EN B ELGIQUE
C OORDINATEUR DE LA P ASTORALE P OLONAISE EN B ELGIQUE
Portaels 24 – 1030 Bruxelles – Belgique
Tél.: +32 471 31 20 38 – e-mail: damian.oblat@gmail.com
Bruksela 29 kwietnia 2020 r.
KOMUNIKAT
Drodzy Rodacy
Parafianie polonijnych wspólnot w Belgii
W ubiegłym tygodniu w piątek odbyła się Rada Bezpieczeństwa Belgii
zapowiadając kolejne etapy wychodzenia z lockdown. W komunikacie nie podano
informacji odnośnie kultu religijnego na co zareagowali biskupi Belgii zwołując na 28
kwietnia nadzwyczajne, zdalne posiedzenie Konferencji Episkopatu Belgii. W Aneksie
podaję do ogólnej informacji Komunikat biskupów.
Jednocześnie pragnę podkreślić, iż zarówno biskupom belgijskim, jak wszystkim
duszpasterzom polonijnym bardzo zależy na jak najszybszym otwarciu kościołów.
Osobiście w tej sprawie pisałem w miny piątek do przedstawicieli władzy kościelnej
sugerując zmiany jakie wprowadzane są w Polsce odnośnie możliwości uczestnictwa
w publicznych celebracjach liturgicznych.
Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie władze państwowe umożliwią otwarcie
kościołów tak, aby z zachowaniem sanitarnych wymogów bezpieczeństwa organizować
posługę duszpasterską w czasie epidemii.
W dalszym ciągu proszę o wyrozumiałość, cierpliwość, korzystanie z dyspensy od
obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane i zachęcam do
uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu oraz
przyjmowanie Komunii Świętej duchowej.
Korzystając z okazji chciałbym również przypomnieć wskazania odnośnie praktyki
pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca. W okresie epidemii dostęp do
sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony,
czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania
ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu
pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla
zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej
w określonym czasie.
Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami
dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:
– prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie
(Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na
zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot.
Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński „Notitiae”; 37 (2001) 190-194).
– w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości
owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy
będzie to możliwe (Święta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”.
Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967
(AAS 59 (1967), s. 229-230.])
– dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków
miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w
okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej
praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;
– zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym
dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to
możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości
przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia) (por. Breviarium Fidei (2002), nr
296), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia
z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się
wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).
Kolejne wskazania będę przekazywał w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez
władze państwowe i kościelne.
O.Damian Kopytto OMI
Koordynator duszpasterstwa polskiego
w Belgii
ANEKS:
Komunikat Konferencji Episkopatu Belgii z dnia 28 kwietnia
Biskupi Belgii chcą wznowienia celebracji liturgicznych w kościołach. Spotkali się
oni na wideokonferencji w celu stopniowego wznawiania publicznych celebracji
liturgicznych. Wyrażają wielkie pragnienie wznowienia tych uroczystości w porozumieniu
z odpowiedzialnymi wszystkich wyznań religijnych w Belgii, a także z Rządem
Federalnym i podmiotami państwowymi.
Biskupi są szczególnie wrażliwi na często wyrażana pragnienie ponownego
uczestniczenia „osobiście” w uroczystościach.
Podkreśla się jednak, iż należy przestrzegać standardów sanitarnych i jest to
odpowiedzialność nas wszystkich, gdyż w dalszym ciągu zagrożone jest zdrowie i życie
ludzi.
Trwają rozmowy z różnymi przedstawicielami Rządu. Biskupi domagają się, aby
etap wznowienia publicznych celebracji religijnych został włączony do ogólnych zasad
określonych przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Rządy z 24 kwietnia.
Biskupi Belgii
28 kwietnia 2020 r.

Komunikat 29.04

Uroczystości NMP Królowej Polski